ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα ιστοσελίδα- εφαρμογή διέπεται από συγκεκριμένους όρους και κανονισμούς, τους οποίους έχει συντάξει η Εταιρεία μας για το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αφορά στην λειτουργία του site και των αγοραπωλησιών που συντελούνται μέσω αυτού.
Ο αγοραστής- χρήστης που επιθυμεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.nfcenter.gr, θεωρείται δεδομένο ότι προ της παραγγελίας του έχει λάβει γνώση και συναινεί με τους υπάρχοντες όρους, στους οποίους προσχωρεί ανεπιφύλακτα, χωρίς να δύναται να αιτηθεί την εξαίρεση οποιουδήποτε εξ αυτών.
Αν δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή και να προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων.

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω δια δικτύου www.nfcenter.gr έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία με την επωνυμία  NFCENTER, που εδρεύει στην Αγιου Μελετίου 78, Αθηνα, 11252, Α.Φ.Μ.: , Γ΄ΔΟΥ  , Τηλ: 211 403 7126. Επικοινωνήστε μαζί μας

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Χρησιμοποιώντας το παρόν website, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη.
Η NFCENTER καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν λάθη ή αστοχίες.
Στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας αναφέρονται οι ενδείξεις διαθεσιμότητας των προϊόντων. Η οριστική όμως διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων στων οποίων προβαίνετε την παραγγελία επιβεβαιώνεται μόνο κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της έγκυρα καταχωρημένης παραγγελίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία υφίσταται διαφορά στον τελικό χρόνο παράδοσης συγκριτικά με τον αμέσως προηγουμένως αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος, η εταιρεία θα ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.
Εάν εξαιτίας της χρονικής αυτής διαφοράς ο πελάτης δεν επιθυμεί την συνέχιση της παραγγελίας υποχρεούται να ενημερώσει την εταιρεία αμέσως μόλις του γνωστοποιηθεί ο χρόνος παράδοσης, ώστε να προβεί σε ακύρωση αυτής, προ της αποστολής της.
Η εταιρεία NFCENTER σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία πιθανόν προκληθεί σε χρήστη από την επίσκεψή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται λχ. η απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση κλπ., και την οποία βλάβη τυχόν να υποστεί ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία του ή την δυσλειτουργία του, ή την αδυναμία παροχής υπηρεσιών, ή προϊόντων, ή πληροφοριών ή καθυστέρηση αποστολής ή αδυναμία αποστολής.
Τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον παρόντα δικτυακό χώρο συγκεντρώθηκαν και ελέχθησαν με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Η NFCENTER, διεπόμενη από την αρχή της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για την πληρότητα, την ακρίβεια ή την ποιότητα των πληροφοριών αυτών και για τυχόν λάθη που πιθανόν να υπάρξουν και οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Οποιαδήποτε αναφορά σε εξωτερικούς συνδέσμους (links) που ευρίσκονται στον εδώ ιστότοπο και παραπέμπουν σε άλλα websites, παρέχονται καθαρά για την διευκόλυνσή σας και η NFCENTER δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους εξωτερικούς αυτούς συνδέσμους.
Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές των προϊόντων και όχι οι πραγματικές.
Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και η λήψη πληροφοριών γίνεται με ευθύνη του χρήστη.
Η NFCENTER δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκληθεί σε αρχεία δεδομένων, σε μηχανήματα ή λογισμικό του χρήστη, που προκύπτει από μία τέτοια σύνδεση με τα προαναφερόμενα εξωτερικά αυτά στοιχεία.
Η NFCENTER στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.nfcenter.gr, δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές, οποιασδήποτε φύσεως, τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από τυχόν καθυστέρηση της παραγγελίας, για οποιονδήποτε λόγο.
Καμία εγγύηση δεν μπορεί να παρασχεθεί για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς με την εξέλιξη των παραγγελιών.
Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενημερώνεται η διαθεσιμότητα των προϊόντων σε σύντομο χρόνο, όπου αυτό καθίσταται εφικτό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η NFCENTER διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα το περιεχόμενο, τους όρους, τον τρόπο λειτουργίας και τις προϋποθέσεις που διέπουν τις συναλλαγές του ηλεκτρονικού καταστήματος www.nfcenter.gr, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο.
Υποχρεούται να ανανεώνει το παρόν κείμενο όταν διενεργηθεί οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους και δια τον λόγο αυτό παρακαλείσθε να ελέγχετε τους όρους κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσετε το δικτυακό αυτό χώρο.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Όλο τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των στοιχείων ήχου και εικόνας, αποτελούν, εφ’ όσον δεν αποδεικνύεται κάτι διαφορετικό, πνευματική ιδιοκτησία της NFCENTER, με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος, η οποία υποβάλλεται ρητώς και απαγορεύεται η αναμετάδοση, η αλλοίωση, η αναπαραγωγή, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση για δημόσιους, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς προηγουμένως να έχει χορηγηθεί έγγραφη άδεια της εταιρείας.
Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο παρόντα Δικτυακό Τόπο (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών ονομασιών, σημάτων, γραφικών απεικονίσεων, εικόνων) ανήκουν στην NFCENTER ή σε τρίτους κατά τα νόμιμα και προστατεύονται από τις διατάξεις της Ελληνικής και Διεθνούς Νομοθεσίας.
Χρησιμοποιώντας τον παρόντα ιστότοπο προβαίνετε σε αποδοχή των προαναφερθέντων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σας γνωστοποιείται πως σε περίπτωση που προβείτε στην παραβίαση των πνευματικών ή οποιονδήποτε άλλων προστατευόμενων δικαιωμάτων, μπορεί να κινηθούν εναντίον σας αστικές ή ποινικές διαδικασίες.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Στους χρήστες απαγορεύεται και αναλαμβάνουν και την σχετική ευθύνη σε περίπτωση που πράξουν αντίθετα, να χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα www.nfcenter.gr για:
• αποστολή ή δημοσίευση περιεχομένου περιελαμβανόμενου στον ιστότοπο
• αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου, το οποίο κρίνεται παράνομο για οποιοδήποτε αιτία και προκαλεί προσβολή και βλάβη στην NFCENTER ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε στοιχειοθετεί προσβολή της εμπιστευτικότητας ή του απορρήτου των πληροφοριών αναφορικά με οιοδήποτε πρόσωπο
•αποστολή, αναδημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου που μπορεί να προκαλέσει προσβολή των χρηστών ηθών και άλλων γενικά προστατευόμενων αγαθών.
•αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή με τα ανωτέρω εκτιθέμενα
•αποστολή, δημοσίευση, αναπαραγωγή, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει το εμπορικό σήμα, τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα της εταιρείας και τρίτων
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο πάσης φύσεως προγραμμάτων που μπορεί να περιέχει ιούς λογισμικού ή προγράμματα που λειτουργούν με στόχο την πρόκληση βλάβης ή την καταστροφή λογισμικού ή υπολογιστών
• εκούσια ή ακούσια παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας
• παρενόχληση τρίτων προσώπων
• συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ως επισκέπτης του www.nfcenter.gr μπορείτε να περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χωρίς να χρειαστεί να καταχωρήσετε κάποια προσωπική σας πληροφορία.
Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής απαιτούνται μόνο τα τυπικά σας στοιχεία. Η επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται μόνο εφόσον έχετε δώσει τη ρητή άδεια σας προς τούτο.
Η εταιρεία NFCENTER χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των εγγεγραμμένων χρηστών ή /και επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος μόνον για τους παρακάτω λόγους:
• Παράδοση των προϊόντων στον χώρο που θα μας υποδείξετε
• Έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών αγοραπωλησίας
• Επικοινωνία τηλεφωνική ή έγγραφη, για την ορθή διεκπεραίωση της παραγγελίας σας
• Ενημέρωση αναφορικά με τρέχουσες προσφορές για προϊόντα, μόνον στην περίπτωση κατά την οποία χορηγήσετε την σχετική άδεια με την εγγραφή σας. Η NFCENTER, σε καμία περίπτωση δεν δημοσιοποιεί για οποιονδήποτε λόγο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.
Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω.
Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κεντρικούς υπολογιστές του δικτύου της εταιρείας, οι οποίοι βρίσκονται υπό καθεστώς υψηλού επιπέδου ελέγχου και ασφαλείας, απολύτως προστατευόμενοι από ακατάλληλη χρήση και δεν υπάρχει προσβασιμότητα από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

Δια των παρόντων όρων σας γνωστοποιείται ότι η NFCENTER κατά την απόλυτη κρίση της, έχει δικαίωμα να καταργήσει ή να αναστείλει τη χρήση του παρόντος ιστότοπου και την παροχή των υπηρεσιών της, οποιαδήποτε στιγμή, είτε για να προβεί σε συντήρηση είτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και εάν η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε κάποιους. Σε περίπτωση τέτοιας διαπίστωσης ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από την χρήση της ιστοσελίδας.
Η εταιρία δεν ευθύνεται για την κατάργηση ή την αναστολή λειτουργίας της ιστοσελίδας, ακόμη και εάν δεν υφίσταται συγκεκριμένη αιτιολογία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία προβαίνετε σε παραγγελία προϊόντων σαν φυσικό πρόσωπο και η αγορά σας αυτή προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση και όχι για περαιτέρω αξιοποίηση κατά την άσκηση ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας μας το προϊόν.
Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνον εάν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, ήτοι με τα αυτοκόλλητα, διακριτικά, καρτελάκια, συσκευασία και εν γένει όπως ακριβώς απεστάλη και το παραλάβατε.
Η επιστροφή γίνεται με δική σας οικονομική επιβάρυνση και εσείς επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο θα επιστρέψει στην εταιρεία μας ασφαλές το προϊόν, αναλαμβάνοντας και τον σχετικό κίνδυνο και διενεργείται πάντοτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παραλαβής του προϊόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή είναι η συμπλήρωση του εντύπου υπαναχώρησης που θα βρείτε εδώ.
Το προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, πλυθεί ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοιωθεί, γιατί στην περίπτωση αυτή η υπαναχώρηση- επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή και το προϊόν θα επιστρέφεται σε εσάς και θα επωμίζεστε και το κόστος επαναποστολής.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που εξαιρούνται κατά την νομοθεσία, για προϊόντα που έχουν καταστεί ακατάλληλα για επαναπώληση, είτε γιατί έχουν αποσφραγισθεί και έχει καταστραφεί η συσκευασία τους, χρησιμοποιηθεί, είτε για οποιονδήποτε λόγο αντικειμενικά δεν γίνεται να επαναπωληθούν.
Επίσης το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για τα προϊόντα που κατασκευάζονται κατά παραγγελία του πελάτη, καθώς επίσης και για τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με σημεία του σώματος, που δια λόγους υγιεινής, δεν καθίσταται εφικτή η επαναπώλησή τους.
Η πάροδος των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος καθιστά την υπαναχώρηση εκπρόθεσμη και δεν θα γίνεται για κανέναν απολύτως λόγο αποδεκτή.
Στην περίπτωση που το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί δια δοκιμή και για οποιονδήποτε λόγο έχει χάσει την αξία του, το ποσό που θα σας επιστρέψουμε θα είναι μικρότερο.
Σε περίπτωση κατά την οποία παρ’ όλο που υφίστανται οι παρούσες διευκρινήσεις, για κάποιο λόγο θεωρείτε πως έπρεπε να γίνει αποδεκτό το αίτημα υπαναχώρησής σας και δεν συνέβη, μπορείτε να απευθυνθείτε στην επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ

Τα προϊόντα που εξαιρούνται, περιγράφονται στο άρθρο 3ιβ Νόμος 2251 1994, το οποίο οποίο μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδω